ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ

ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

۲

عجایب شب قدر از نگاه (سازمان فضایی آمریکا )ناسا

 سیاسی و فرهنگی تاریخی و اجتماعی

عجایب شب قدر از نگاه (سازمان فضایی آمریکا )ناسا

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ‏(ﻧﺎﺳﺎ) ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ تحقیقات ﺧﻮﺩ به اثبات ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ عجیب ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، پرداخت.ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ رسیدن ﺩﻣﺎﯼﻫﻮﺍ به حد ﻣﻌﺘﺪﻝ، ﻓﺮﻭﺩ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﻫﯿﭻ ﺳﺘﺎﺭﻩ و شهاب سنگی ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺑﺪﻭﻥﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ.ﺩﺭ این ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ آمدﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ 10ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ 20 ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﺎﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﻭﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺷﺐ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺍﺳﺖ، و ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺻﺒﺢ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻌﺎﻉ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ " ﻧﺎﺳﺎ" ﺣﺪﻭﺩ 10 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ است ﺍﻣﺎ به دلایل اسلام ستیزی ﺍﺯ ﺩﺭﺝ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ . دکتر"ﮐﺎﺭﻧﺎﺭ" ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ " ﻧﺎﺳﺎ " ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .
ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ " ﺯﻏﻠﻮﻝ ﻧﺠﺎﺭ " ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ؛ ﻧﺎﺳﺎ ﮐﺸﻒ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ " ﺷﻌﺎﻉ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﻣﻤﺘﺪّﯼ ﺑﯿﻦ ﮐﻌﺒﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭ (در آسمان چهارم) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ". ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .همچنین کشفی دیگر ﺍﺯ اعجاز ﺁﯾﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ- اینﮐﻪ در قرآن به ﻣﺴﯿﺮ ﻭ ﻣﺪﺍﺭحرکت ﺳﻔﯿﻨﻪﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏»

ﻭﻟﻮ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀﻓﻈﻠﻮﺍ ﻓﯿﻪ ﯾﻌﺮﺟﻮﻥ، ﻟﻘﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﺳﮑﺮﺕ ﺃﺑﺼﺎﺭﻧﺎ ﺑﻞ ﻧﺤﻦ ﻗﻮﻡ ﻣﺴﺤﻮﺭﻭﻥ

‏«ﻭﯼ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ : ‏» ﺩﻧﯿﺎیی ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎﺭﮎ ﻭ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ‏»ﺳُﮑّﺮﺕ ﺃﺑﺼﺎﺭﻧﺎ ‏« ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ‏یکی دیگر از کشفیات دکتر "کارنار" این بوده که "ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ" ﻧﺎﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺭﺍ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ . «ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺮﻗﺖ 3 ﻗﻄﻌﻪ کوچک ﺍﺯ ﺣﺠﺮ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻟﯿﺰﺭ را افشا میکند که پس از تحقیقات انجام شده ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ شود ﮐﻪ ‏"ﺣﺠﺮ ﺍﻻﺳﻮﺩ" ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣنظومه ﺷﻤﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺯﻩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، " ﮐﺎﺭﻧﺎﺭ" ، ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ‏) ﻧﺎﺳﺎ ‏( ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺩﺍشت ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺣﺠﺮ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ‏» ﺩﺍﻧﻪ ﻧﺨﻮﺩ ‏« ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ 20 ﺷﻌﺎﻉ
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ طول ﻣﻮﺝ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ میتواند ﺍﺯ 10ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺭﻧﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﺯ ﺣﺠﺎﺝ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ، ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﻣﺴﺎﻓﺖ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

منبع:http://chmasjed.ir

نظرات (۲)

  1. آخه چرا دروغ میگید به مردم. عربا نمیزارن هیچ غیر مسلمونی وارد مکه بشه چه برسه به این که وارد مسجدالحرام شه وازون بدتر به حجرالسود دست بزنه .چی میگید شما .اصلا چندچندید با خودتون؟!
  2. شما با خودتون چند چندین ؟! کسی که خوابه میشه بیدارش کرد اما افسوس از کسی که خودشو به خواب زده! آیات و معجزات الهی رو هم مسخره یا کتمان میکنن!
    اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا....

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
تا 1439...

جستجو

بایگانی

عناوين برگزيده

پربازديدها

آخرين نظرات

پیشنهاد ویژه

پيوندها

محصولات سایت

شبکه های اجتماعی

کلیپ های برگزیده